برج های دو قلوی ارومیه تاور

برج های دو قلوی ارومیه تاور (مهندس رضایی)

ویندو وال: ۴۸۰۰ متر

کوتال: ۱۷۰۰ متر

fa_IRPersian