ساختمان های مجتمع پزشکی کالین و نوبل

مجتمع پزشکی کالین

کرتین وال: ۹۲۰ متر

کامپوزیت: ۷۰۰ متر

مجتمع پزشکی نوبل

کرتین وال: ۳۷۰ متر

کامپوزیت: ۹۵۰ متر

fa_IRPersian