مجتمع اداری – تجاری هاتف

اجرای نما و درب و پنجره

کرتین وال : ۳۶۰۰ متر

کامپوزیت : ۱۱۰۰ متر

سرامیک خشک : ۳۱۰۰ متر

fa_IRPersian