پروژه بیزانس

آقای بنویدی تهران – مقدسی اردبیلی جنب مرکز خرید پلادیوم

اجرای نما
کرتین وال : ۲۶۰۰ متر
کامپوزیت : ۱۲۰۰ متر
fa_IRPersian