پروژه مرکز ITC

مرکز مخابرات خیابان دانشکده ارومیه

اجرای نما و درب و پنجره
کراتین وال : ۷۰۰ متر
fa_IRPersian